Rapporter / utredningar

BEVAR DEI REINE OG FISKERIKE NORSKE FJORDANE

FJORDAKSJONENFJORDAKSJONEN

Rapporter / utredningar

Dr.Philos AGNAR KVELLESTAD ved NMBU

Rapport på engelsk/ report in English (pdf)

03.12.15 med gjennomgang av feil og manglar i KU.

 

Rapporten viser at KU / beslutningsgrunnlaget i Engebøsaka ikkje gjev kunnskapsgrunnlag for å konkludere om at den svært store avfallsmassen ikkje vil spreie seg i fjorden, m.a. fordi Sintef har unnlate å ta med finmassen som har størst spreiingspotensiale med i modelleringa av spreiingsrisiko.

Det vert også påvist at NIVA utan vitskapleg grunnlag og på tvers av tilgjengeleg kunnskap, har sett grenseverdiane for når partikkelskade på fisk inntrer opptil 50 gonger for høgt og for egg og larvar opptil 170 gonger for høgt.

I 5.3.5. skriv Kvellestad om at DNV ikkje har simulert spreiinga til partiklar under 15 mikrometer for seg sjølv, men har simulert spreiinga som om alle partiklane var større enn 15 mikrometer.

På side 27 skriv Kvellestad: "DNV GL included all particles in modeling but decided to base it on the size range 15 – 340 µm. This means that those smaller than 15 µm were considered greater, i.e. 15 – 19 µm. "

Etter flokkuleringa, vil det fortsatt vera 0,62% (vektprosent) under 15 mikrometer, tilsvarande 25.000 til 37.000 tonn/år.

Kvellestad skriv på side 27: "Including sizes smaller than 15 µm in modeling of particle spread might have predicted higher concentrations of suspended particles due to slower settling of such small particles. "

Det vesentlege ved dette, er at mesteparten av partiklane (i antall) er mindre enn 15 mikrometer, mange mykje mindre, og dei vil kunne spreia seg mykje lengre enn det som DNV har modellert. Dermed vil konsentrasjonen bli feil, simulert ein viss avstand frå utsleppet.

 

"Therefore, the modelling may not account for the fate (spread) of the finest and presumptively most numerous aggregates (< 15 µm), which may annually amount up to an order of magnitude of 25,000 (37,000) tonnes if 4 (6) million tonnes of tailings are discharged, and correspondingly may include up to about 2,100 (3,000) tonnes of nano-sized particles. The modeled concentrations may thus be too low. The finest particles may have potential for accumulation in the water body."

 

Med andre ord, når DNV ikkje tek med dei minste partiklane i modellen sin, så vil spreiingssimuleringa bli feil for dei minste partiklane, som har potensiale for å spreia seg mest.

(frå Natur og Ungdom, Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe og Naturvernforbundet)

 

 

NATURVERNFORBUNDET, MILJØGRUPPA

Brev med innspel i innsigelsesaka vedr Engebø - / Førdefjordsaka, sendt Miljødir, Fiskeridir, Nærings og Fiskeridept, Klima og Miljødept, det går også til Kommunal og moderniseringsdepartementet, frå Miljøgruppa og Naturvernforbundet i samarbeid.

Brev som pdf.

 

 

MILJØDIREKTRATET

Nordic Mining– søknad om gruvevirksomhet i Engebøfjellet

Miljødirektoratets anbefaling knyttet til eventuell tillatelse etter

forurensningsloven

Miljødirektoratet oversender med dette vår anbefaling som grunnlag for Klima- og miljødepartementets behandling av Nordic Mining ASAs søknad om tillatelse etter forurensningsloven om gruvevirksomhet på Engebøfjellet.

brev som pdf

 

 

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Kronikk i Bergens Tidende 13 desember 2013

av Terje van der Meeren og Lars Asplin (Havforskningsinstituttet)

Enorme mengder gruveslam i Førdefjorden

Mange steder er det forbudt å dumpe snø fra bystrøk i fjorden. I Førdefjorden planlegges det utslipp på minst 10.000 tonn gruveslam hver dag i 50 år

 

 

FINN FØRSUND

professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo

Førsund peikar på sviktande og manglande dokumentasjon av både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsemd.

 

 

 

 

 

 

SVEIN LUND

Gull, gråstein og grums

– Eit kritisk blikk på mineralnæringa i fortid, notid og framtid.

Frå 04.05.2015 legg vi her ut forord, innleiing og eitt av kapitla i denne boka. Vi har vald først å legge ut det som no er aller mest aktuelt, nemlig saka om rutilgruve i Naustdal i Sogn og Fjordane, med dumping av 300 millionar tonn gruveavgang til fjorden. 17.04.2015 ga regjeringa klarsignal for dette prosjektet, men motstandarane har ikkje gitt opp og har varsla bruk av både rettsvesen og aksjonar. Her kan du lese litt av bakgrunnen for saka, kvifor denne har blitt så omstridd.

 

NORDIC MINING

Konsekvensutgreiing m/ vedlegg for Engebøprosjektet...her

 

Les

SINTEF-RAPPORTEN

 

pdf - del 1

 

pdf - del 2

 

pdf - del 3

Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe

www.fjordaksjonen.org post@fjordaksjonen.org www.facebook.com/Neitilgruveavfallinorskefjorder

 

fjordaksjonen © 2013-2018

 

FJORDAKSJONENFJORDAKSJONEN