Meldingar / appell

BEVAR DEI REINE OG FISKERIKE NORSKE FJORDANE

FJORDAKSJONENFJORDAKSJONEN

Meldingar / appell.

Hovedapell ved Vevring og Førdefjorden miljøgruppe

Markering REDD FØRDEFJORDEN, Eidsvollsplass v Stortinget 26.mai 2015

 

Les hovudappellen (pdf)

v/ Anne-Line Thingnes Førsund

 

17. april sa regjeringen ja til å dumpe 250 millioner tonn gruveslam i Førdefjorden, en av de reneste fjordene langs kysten, fiskerik gytefjord og nasjonal laksefjord.

Vedtaket har skapt internasjonal oppmerksomhet og stor motstand over hele landet.

Nå behandles et forslag om å ta saken opp til behandling i Stortinget.

 

VELKOMMEN v/ Arnstein Vestre, Natur og Ungdom

APELLER VED:

v/ Anne-Line Thingnes Førsund, Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe

Protestbrev fra 500 unge fra Fjordfylket til regjeringen v/ Inger Fure Grøtting

Mani Hussaini (AUF)

Senterungdommen i Sogn og Fjordane

KrFU, Emil Andre Erstad

Norske Lakseelver, Torfinn Evensen

Ola Elvestuen (V)

Dagrunn Eriksen (KrF)

Rasmus Hansson (MDG)

Heikki Holmås (SV)

Lars Haltbrekken Naturvernforbundet, Naturvernforbundet

 

Regjeringsvedtaket om Førdefjorden har skapt internasjonal oppmerksomhet og stor motstand over hele landet.

 

Initiativtakere til arrangmentet er Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe.

Markeringen er støttet av: Greenpeace Norge, WWF-Norge, Unge Venstre, Sosialistisk Ungdom, KrFU, Grønn Ungdom, Rød Ungdom, Spire, AUF og Sogn og Fjordane Senterungdom.

 

20.5.2015 - pressemelding

Vil redde Førdefjorden gjennom EØS-domstol

 

Regjeringen trosset klare miljøfaglige advarsler mot å tillate dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Nå klager fiske-, frilufts- og miljøorganisasjoner regjeringens beslutning inn til EØS-domstolen ESA. – Regjeringens vedtak får store miljøkonsekvenser for den reine og rike Førdefjorden. Vi mener regjeringens tillatelse bryter EU-reglene vi har sluttet oss til og som har som mål å skaffe oss renere vann, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

 

Beslutningen om å fylle Førdefjorden med opptil 250 millioner tonn miljøskadelig gruveslam har skapt store protester, både i Norge og i utlandet. Havforskningsinstituttet kaller dette en av de største forurensningssakene i Norge, Miljødirektoratet har sagt at saken helt klart får negative konsekvenser for livet i Førdefjorden og Fiskeridirektoratet mente det var så store miljøkonsekvenser knyttet til dumpingen av gruveavfallet at de reiste innsigelse mot planene. Regjeringen valgte likevel å sette hensynet til gruveselskapet over miljøhensyn.

 

Nå håper en bred allianse av fiske-, frilufts- og miljøorganisasjoner at EØS-domstolen kan stanse planene om å bruke Førdefjorden som avfallsplass for gruveindustrien. Klagen, som i tillegg til en lang rekke miljøorganisasjoner også er signert av Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Kystfiskarlag og Norske Lakseelver, gjelder ikke bare dumpingen i Førdefjorden, men alle tillatelser til sjødeponi som har blitt gitt etter at vanndirektivet ble en del av norsk lov. Norges Fiskarlag støtter også klagen til ESA.

 

Vanndirektivet, som ble innlemmet i norsk lov i 2007, har som mål å gi oss renere vann, både ferskvann og saltvann. Vi mener regjeringen bryter vanndirektivet på flere punkter ved å tillate dumping av gruveavfall i Norske fjorder, sier Haltbrekken.

 

Vanndirektivet krever at tilstanden i alle vann og fjorder skal heves til statusen «god». Utslipp av gruveavfall i en fjord vil føre til at den økologiske tilstanden blir dårlig, fordi utslipp av gruveslam vil legge store områder av fjordbunnen død og hindre at nytt liv får fotfeste i hele gruvens levetid. Den økologiske tilstanden blir bestemt ut i fra den livsformen som har dårligst tilstand, og ettersom bunnlevende dyr her vil bli utradert, vil fjordene bli klassifisert som å være i «svært dårlig økologisk tilstand».

 

Innholdet i gruveslammet kan også føre til brudd på andre deler av direktivet. Det planlagte utsleppet av gruveslam i Førdefjorden vil for eksempel inneholde så mye nikkel at det kan være i strid med Vannforskriftens § 7, om å fase ut spesielt giftige stoff.

 

Også saksbehandlingen av utslippssøknaden er mangelfull sett i lys av Vanndirektivet. Tap av samfunnsnytte i form av mindre turisme, fiskeri, livskvalitet og andre konkurrerende hensyn har ikke blitt tatt med i vurderingen.

 

I sin klage til ESA, oppfordrer organisasjonene domstolen til å stoppe gruveplanene til de har rukket å behandle saken.

 

Det å ta vare på elvene, innsjøene og fjordene våre er ikke bare et nasjonalt ansvar, det er et europeisk ansvar. Allerede har mange blitt sjokkert av Norges gruveplaner i utlandet. Derfor håper vi ESA setter en stopper for planene om å gjøre Førdefjorden om til avfallsplass for gruveindustrien, sier Haltbrekken.

 

De som signerer klagen til ESA er:

Naturvernforbundet

Natur og Ungdom

Vevring- og Førdefjorden Miljøgruppe

Friends of the Earth Europe

Norges Kystfiskarlag

Norske Lakseelver

Den Norske Turistforening

Norges Jeger- og Fiskerforbund

WWF Norge

Greenpeace Norge

Sabima

Framtiden i våre hender

 

I tillegg sender Norges Fiskarlag et eget brev til ESA hvor de uttrykker støtte til klagen.

Foto: Luka Tomac, Friends og the Earth

Medlemskap

Støtt vårt arbeide ved å teikne medlemskap i Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe.

Kontoinformasjon

 

Om du har noko på hjartet, lurer på noko eller ynskjer å gi organisasjonen ei gåve, send oss ein epost...

post@fjordaksjonen.org

 

Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe

www.fjordaksjonen.org post@fjordaksjonen.org www.facebook.com/Neitilgruveavfallinorskefjorder

 

fjordaksjonen © 2013-2018

 

FJORDAKSJONENFJORDAKSJONEN